Algemene voorwaarden

Algemene (Bezorg)voorwaarden M&A Horecaexploitatie 1 bv

INTRODUCTIE EN ONZE DIENSTEN

Roermond geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67345786 en btw nummer NL856941128B01,

Hierna te noemen het ‘SammiGOGO’.

Wij bieden een dienst aan om uw bestellingen zoals vermeld op onze website door te geven.

Overeenkomst

1.1. Door het plaatsen van een bestelling op de website accepteert u het aanbod van SammiGOGO welke in uw postcodegebied levert en gaat u een overeenkomst aan. Eventuele vragen en/of opmerkingen dienen dan ook gericht te worden tot SammiGOGO. De contactgegevens van vindt u terug in de bevestigingsmail welke u naar aanleiding van uw bestelling zult ontvangen of op de website www.sammigogo.nl.

1.2. In het kader van deze overeenkomst worden er door M&A Horecaexploitatie1bv persoonsgegevens verwerkt. Dit wordt altijd gedaan conform de geldende wetgeving. Voor meer informatie omtrent de wijze waarop er omgegaan wordt met uw persoonsgegevens kunt u de privacy policy raadplegen.

1.3 M&A Horecaexploitatie zal uw persoonsgegeven in ieder geval nimmer zonder uw toestemming vervreemden aan derden.

Levering

2.1 Voor bezorging van een bestelling geldt een minimumbedrag welke online staat aangegeven. De prijzen die vermeld staan op de website zijn inclusief de kosten voor bezorging.

2.2 Bestellingen kunnen via internet geplaatst worden tot uiterlijk 5 minuten voor sluitingstijd van de desbetreffende winkel. De openingstijden staan vermeld op sammigogo.nl.

2.3 Alhoewel er naar gestreefd wordt uw bestelling binnen 45 minuten op het door u gewenste adres af te leveren, zijn er altijd omstandigheden, zoals weer en verkeer, die ertoe bijdragen dat deze indicatie niet gehaald kan halen. SammiGOGO zal dus uw bestelling bij u afleveren op aangegeven tijd met een mogelijke afwijking van 30 minuten, mocht het langer afwijken dan zal er telefonisch contact opgenomen worden. Indien u kiest voor afhalen, komt u uw bestelling zelf afhalen op aangegeven tijdstip.

2.4 Mocht door omstandigheden niet geleverd kunnen worden zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

2.5. Het risico voor wat betreft de bestelling gaat over op u nadat de bestelling is geleverd en betaald. 2.6. Het risico voor wat betreft de bestelling gaat over op u nadat de bestelling is geleverd en betaald.

Betaling

Voorafgaande betaling is enkel mogelijk op de wijze zoals dit aangeboden wordt op website.

Rechten van intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot (de content van) de website en de aangeboden producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal berusten uitsluitend bij het M&A Horecaexploitatie 1bv. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom (knowhow en handelsgeheimen inbegrepen) in Nederland of elders, die in verband staan met de (content van de) website en of de geleverde producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal in het algemeen. Het is u niet toegestaan op de website en of producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen, te kopiëren, op andere wijze te (her)gebruiken of te verwijderen, noch de website of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch op enigerlei andere wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van aan haar gelieerde vennootschappen en/of haar leveranciers.

Aansprakelijkheid

5.1 De totale aansprakelijkheid wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs.

5.2 De aansprakelijkheid van indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, is uitgesloten.

5.3 De aansprakelijkheid van M&A Horecaexploitatie1bv & M&A Beheer bv voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan het verzekerde bedrag.

Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing en zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.